Objavio/la: Boris Masnec, Software Studio, 9.12.2013.

Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu

Opći cilj ovog Poziva je razvoj javne poslovne infrastrukture: poduzetničkih zona, poduzetničkih potpornih institucija, razvojno-istraživačke i turističke infrastrukture kako bi se potaknuo rast malih i srednjih poduzeća, privukla ulaganja, unaprijedio turistički potencijal u Republici Hrvatskoj te na taj način doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju.

Specifični ciljevi ovog poziva su sljedeći:

1. Razvoj osnovne infrastrukture (energetske, komunalne, prometne i komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona, gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva;

2. Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija;

3. Razvoj i unaprjeđenje razvojno-istraživačke infrastrukture;

4. Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture.

IZNOS SREDSTAVA

Ukupni indikativni proračun Poziva iznosi 205.561.125,00 HRK. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zadržava pravo na neisplatu svih sredstava.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 7.627.500,00 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 80.088.750,00 HRK.

Osnovna stopa sufinanciranja temeljem ovog poziva može iznositi do 95% ukupno prihvatljivih troškova, uz mogućnost dodatnog sufinanciranja projekata koji se provode u županijama koje zaostaju u razvoju za nacionalnim prosjekom prema indeksu razvijenosti do 99%.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove razvojne agencije;
  • Nacionalne/regionalne/lokalne javne ustanove ili udruženja;
  • Druge regionalne organizacije i institucije poslovne podrške koje predstavljaju poslovnu zajednicu, industriju, stručna udruženja, gospodarsku komoru, trgovačku i obrtničku komoru, savez zadruga, itd.;
  • Javna poduzeća u stopostotnom vlasništvu regionalne/lokalne samouprave;
  • Nacionalne/regionalne/lokalne turističke zajednice i udruženja;
  • Neprofitne organizacije kao što su nevladine udruge, zaklade i druge udruge uključujući one strukovne.

Prijavitelj mora zadovoljiti i sljedeće uvjete:

  • mora biti pravna osoba; i
  • ne smije ostvarivati dobit, uz izuzetak javnih institucija/organizacija/agencija registriranih kao d.o.o. čija se raspodjela dobiti koristi za financiranje vlastitih aktivnosti te se ne dijeli kao profit/dohodak5; te
  • mora biti izravno odgovoran za projekt.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prihvatljive projektne aktivnosti moraju se odnositi na jednu od sljedećih kategorija projekata i biti u skladu s navedenim pripadajućim odredbama:

Kategorija A: Razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture6 (energetske, komunalne, prometne i komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona, gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva

Prihvatljivi su oni infrastrukturni projekti unutar postojećih poduzetničkih zona koji moraju jasno pokazati slijedeće:

- Infrastruktura se neće graditi samo za određene poduzetnike, odnosno gradit će se infrastruktura koja služi zajedničkoj svrsi, i kojoj pristup imaju svi poduzetnici u zoni;

- Infrastrukturu će učiniti dostupnom poduzetnicima po tržišnim uvjetima.

Kategorija B: Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija

Prihvatljivi su oni infrastrukturni projekti koji uključuju makar jednu od sljedećih aktivnosti:

- Potiču poduzetništvo i inovacije pružajući poduzetnicima pristup visoko kvalitetnim uslugama;

Razvijaju prilike za ulaganja;

- Razvijaju i izgrađuju modernu infrastrukturu za obavljanje poslovnih aktivnosti;Razvijaju poduzetništvo uspostavljajući vezu između sektora istraživanja i razvoja i poduzetništva;

- Povećavaju učinkovitost primjene i komercijalizacije inovacija, uključujući i transfer tehnologija.

Kategorija C: Razvoj i unaprjeđenje razvojno-istraživačke infrastrukture

Prihvatljivi su oni infrastrukturni projekti koji uključuju razvojno-istraživačke aktivnosti znanstvenih organizacija ili visokih učilišta i gdje nedostatak razvojno-istraživačke infrastrukture predstavlja zapreku provođenju navedenih aktivnosti. Prijavitelj projekata koji pripadaju u kategoriju C mogu biti isključivo znanstvene institucije ili visoka učilišta.

Osim toga, projekti trebaju zadovoljiti sve dolje navedene uvjete:

a) Provode interna istraživanja koja služe za potrebe znanstvenih organizacija i/ili visokih učilišta i prenosit će se isključivo podučavanjem ili sličnim oblicima prijenosa znanja te prvenstveno služi općem dobru, razvoju društva i znanstveno-edukativnim potrebama;

b) Ukoliko se istraživanja komercijaliziraju, privatni poduzetnici moraju plaćati tržišnu cijenu za rezultate istraživanja i studija;

c) Svi profiti nastali provedbom projekta moraju se reinvestirati u istraživačke ili druge/slične negospodarske aktivnosti;

d) Svi dobavljači oprema i materijala, izvođači radova, podizvođači moraju biti odabrani transparentno putem otvorenog javnog natječaja temeljem kriterija najpovoljnije ponude;

e) Pristup izgrađenoj infrastrukturi mora biti jednako otvoren svim poduzetnicima pod jednakim komercijalnim uvjetima, a infrastruktura ne smije biti izgrađena za unaprijed poznatog korisnika;

f) Eventualni operator infrastrukture izgrađene u okviru projekta (odnosno njezin upravljač), ukoliko bude takvih i riječ je o poduzetniku, mora također biti odabran uz uvjete navedene pod d);

g) Eventualne gospodarske aktivnosti koje bi proizašle iz istraživačke infrastrukture moraju u svojoj naravi ostati „sporedne“ u odnosu na glavnu aktivnost, a to je istraživanje, te ograničene „obujmom“ u smislu količine aktivnosti i samog rada, te izravno povezane s daljnjim provođenjem istraživačke aktivnosti, što znači da se profiti usmjeravaju u daljnji razvoj, nadogradnju i unaprjeđenje istraživačke funkcije.

Kategorija D: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture

Prihvatljive su sljedeće dvije vrste projekata:

a) Projekti javne turističke infrastrukture koja je otvorena i dostupna javnosti na ne-diskrecijskoj osnovi (turistička infrastruktura čije prednosti su otvorene i dostupne javnosti), a koji ujedno mogu jasno dokazati da se infrastruktura neće se koristiti za obavljanje gospodarskih djelatnosti;

b) Projekti javne turističke infrastrukture lokalnog karaktera koja će se koristiti za obavljanje gospodarske aktivnosti. Lokalni karakter turističke infrastrukture bit će provjeren u fazi provjere prihvatljivosti na temelju sljedećih kriterija od kojih će morati zadovoljiti najmanje prva dva kriterija:

1. vrijednost projekta turističke infrastrukture lokalnog karaktera ne smije biti veća od 38.137.500,00 HRK ,

2. projekt mora biti usmjeren na zadovoljavanje kulturnih i turističkih potreba lokalnog stanovništva.

3. udaljenost lokacije na kojoj se provodi projekt turističke infrastrukture lokalnog karaktera od granice s drugim članicama EU mora biti najmanje 50 km.

Daljnje korištenje projektnih ostvarenja/rezultata u svim kategorijama projekata od strane korisnika mora biti u skladu s pravilima o državnim potporama.

Pozivatelj: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Objavljeno: 6.12.2013
Rok za prijavu: 3.2.2014
Iznos sredstava: 26.950.000 EUR
Visina sufinanciranja: 95-99°%
Izvor:  http://www.tiko-pro.hr          
Pričekajte molim
Pričekajte molim...