Objavio/la: Boris Masnec, Software Studio, 13.10.2013.

Otvaranje obrta

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu. Obrt može obavljati i pravna osoba ako to ne čini na industrijski način. U obrtu je dopuštena svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom zabranjena (čl.1. Zakona o obrtu).

    
S obzirom na vrste, obrti mogu biti:

         
1. slobodni obrti - obrti za čije je obavljanje potrebno ispuniti samo opće 
              uvjete  za otvaranje obrta tj. ne traži se propisana stručna sprema

         
2. vezani obrti - obrti za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o
              stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema
              ili majstorski ispit

         
3. povlašteni obrti - obrti čije je obavljanje moguće isključivo na temelju
              povlastice, koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o djelatnosti

Uvjeti za otvaranje obrta

Zakonom o obrtu propisani su opći i posebni uvjeti za obavljanje obrta.

    
a) Opći uvjeti (čl.3. Zakona o obrtu) koje fizička osoba mora ispuniti su slijedeći:

          1. da pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom
              Suda časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera zabrane
              ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje

          2. da ima pravo korištenja prostorom ako je to potrebno za obavljanje obrta

     b) Posebni uvjeti (čl.5. Zakona o obrtu):

          1. stručna osposobljenost, odgovarajuća srednja stručna sprema ili položen
              majstorski ispit, ako se radi o vezanom obrtu

          2. udovoljavanje posebnim zdravstvenim uvjetima ako je to propisano zakonom

          3. povlastica u slučaju obavljanja povlaštenih obrta

      Iznimke u odnosu na poseban uvjet:

      • Iznimno, fizička osoba koja želi obavljati vezani obrt i ispunjava opće uvjete, ali ne ispunjava i poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajuće srednje stručne spreme ili položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ukoliko na takovim poslovima zaposli radnika koji udovoljava propisanim uvjetima što se i upisuje u obrtni registar.

      • Posebna je povoljnost predviđena za obrte sa sjedištem na područjima određenim
      Zakonom o područjima posebne državne skrbi, Zakonom o brdsko - planinskim
      područjima i Zakonom o otocima, koje fizičke osobe mogu obavljati bez položenog
      majstorskog ispita ukoliko imaju odgovarajuću srednju stručnu spremu uz uvjet da
      majstorski ispit polože naknadno, u roku od 2 godine od dana upisa obrta u obrtni registar.

Prostor

Prostor u kojem se obrt obavlja mora udovoljavati posebnim propisima kojima se uređuje graditeljstvo, a oprema mora udovoljavati uvjetima određenim propisima o tehničkoj opremljenosti koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti.
(čl. 7. Zakona o obrtu).

Zajedničko obavljanje obrta

Radi obavljanja gospodarskih djelatnosti dvije ili više fizičkih osoba mogu zajednički obavljati obrt. Za zajedničko obavljanje vezanih obrta dovoljno je da jedna od osoba, uz opće uvjete, ispunjava i poseban uvjet stručne osposobljenost, odgovarajuće srednje stručne spreme ili položenog majstorskog ispita. Međusobni odnosi osoba uređuju se pisanim ugovorom i primjenjuju se propisi kojima se uređuju obvezni odnosi u ortakluku.

Napomena:

Uz uvjete iz Zakona o obrtu, prilikom otvaranja obrta treba obratiti pažnju i na zakonske propise (kao npr. Zakon o trgovini, Zakon o ugostiteljstvu, Zakon prijevozu u cestovnom prometu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, itd.) koji određuju posebne uvjete za obavljanje pojedinih djelatnosti., osobito za uvjete prostora, stručne spreme ili posebnih dozvola i koncesija.KAKO OTVORITI OBRT?

1. KORAK Ured državne uprave u županiji i njegove ispostave/Ured Grada Zagreba
                (nadležno registarsko tijelo - prema sjedištu obrta)

              - upitati za detaljnije informacije

              - prikupiti potrebnu dokumentaciju:

              a) preslika osobne iskaznice

              b) preslika putne isprave, prijava boravka u RH ili preslika osobne iskaznice
                  ako imaju trajno nastanjenje u RH

              c) dokaz da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima,
                  ako je to propisano Zakonom

              d) dokaz o pravu korištenja prostora, kada je za obavljanje obrta
                  potreban prostor

              e) za vezane obrte: dokaz o stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili
                  ispitu o stručnoj osposobljenosti
                  -  ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne
                     osposobljenosti, položenog majstorskog ispita ili školske spreme, može
                     obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu koja
                     udovoljava tom uvjetu

              - ispuniti obrasce koje ćete dobiti u Uredu državne uprave
                 ili preuzeti s interneta

              - izvršiti uplate za otvaranje obrta i troškove izdavanja obrtnice
                (žiro račune i iznose ćete dobiti u Uredu državne uprave)

2. KORAK

              - preuzeti Rješenje o registraciji obrta u Uredu državne uprave

              - izraditi pečat

              - otvoriti konačan račun u poslovnoj banci

3. KORAK – HZMO, HZZO

              - prijava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)

              - prijava u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

4. KORAK – Porezna uprava

              - prijava u poreznu upravu (ispostavu Porezne uprave, nadležnu prema
                sjedištu obrta) radi upisa u registar poreznih obveznika


Izvor: http://portor.mingorp.hr             

Pričekajte molim
Pričekajte molim...